SIAM STUDIO PRAHA Japanese and Thai Courses in Prague

ภัทรวรรณ อยู่เย็น

ภัทรวรรณ อยู่เย็น

ฉันมีประสพการณ์สอนหนังสือให้กับผู้เรียนทุกสาขาอาชีพ ตั้งวัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ โดยสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง ทั้งสอนเป็นกลุ่มและส่วนตัว

หน้าที่ที่ทำอยู่

  • สอนภาษาญีปุ่นและภาษาไทย
  • วางแผนและพัฒนาหลักสูตร
  • ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา

วิธีการสอน

วิธีการสอนของฉันคือปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้เรียนและทำให้ผู้เรียนบรรลุความพึงพอใจ
ฉันบูรณาการการเรียนการสอนภาษาในรูปแบบที่ใช้ได้จริงโดยจำลองจากสถานการณ์จริง รวมการให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับไวยากรณ์และความเข้าใจโครงสร้างสำนวนที่เรียน

สรุปงานในอาชีพ

  • มีประสพการณ์การสอนมากกว่า20ปี ในฐานะอาจารย์สอนภาษาและผู้ให้คำปรึกษาทางภาษา ในมหาวิทยาลัย, สถาบันทางภาษา ทั้งในประเทศไทย, ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสาธารณรัฐเช็ก
  • มีประสพการณ์ในการสอน, ให้คำแนะนำและพัฒนาหลักสูตรภาษาญีปุ่นและภาษาไทย
  • มีความสามารถในการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีของการเรียนการสอนและการเรียนรู้
  • เชี่ยวชาญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนในห้องเรียน

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาเอก ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ: ภาษาไทย-ภาษาญีปุ่น) จาก มหาวิทยาลัย โอซาก้าภาษาต่างประเทศ, โอซาก้า, ประเทศญีปุ่น 2000
  • ปริญญาโท การสอนภาษาญี่ปุ่น จาก มหาวิทยาลัยโอซาก้าภาษาต่างประเทศ        โอซาก้า, ประเทศญีปุ่น 1997
  • ปริญญาตรี ภาษาญีปุ่น จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 1984

ประสพการณ์การสอน

กันยายน 2009 – ปัจจุบัน
สอนภาษาญี่ปุ่นที่ สถาบันภาษา Spevacek, กรุงปราก

กันยายน 2008 – กันยายน 2009
สอนภาษาญี่ปุ่นที่ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น เมืองบรโน่

กันยายน 2007 – มิถุนายน 2009
สอนภาษาญี่ปุ่นที่ โรงเรียนอาชีวะการท่องเที่ยว Ortenovo Namesti กรุงปราก

ตุลาคม 2007 – พฤษภาคม 2008
สอนภาษาไทย ที่ภาควิชาตะวันออกศึกษา คณะปรัชญา มหาวิทยาลัย ชาร์ลส กรุงปราก

ตุลาคม 2006 – กันยายน 2008
สอนภาษาไทยที่ ศูนย์ภาษา David Holis กรุงปราก

กันยายน 2005 – ปัจจุบัน
สอนภาษาญี่ปุ่นที่สมาคมเช็ก-ญี่ปุ่น กรุงปราก

มิถุนายน 2000 – ตุลาคม.2004
สอนภาษาญี่ปุ่นและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย

มิถุนายน 2002 – กันยายน 2004
สอนและให้คำปรึกษาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ระดับสูง) ที่เขตการศึกษา ภาค 8 เชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ
ด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์ภาษามูลนิธิญี่ปุน กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เมษายน 1997 – มีนาคม 2000
อาจารย์พิเศษสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ที่โรงเรียน ภาษาเอเซีย ของมหาวิทยาลัยเกียวโตภาษาต่างประเทศ เกียวโต ประเทศญีปุ่น

กันยายน 1996 – กันยายน 1999
อาจารย์พิเศษสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ที่ศูนย์วัฒนธรรม ของหนังสือพิมพ์อาซาฮี โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

พฤศจิกายน 1988 – กันยายน 1993
สอนภาษาญี่ปุ่น ที่สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี ประเทศไทย

มิถุนายน 1984 – ตุลาคม 1988
สอนภาษาญี่ปุ่น ที่สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย